Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2020) urmărește modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole.

 • încurajează întinerirea generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Încurajează diversificarea economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele non-agricole din mediul rural;
 • încurajează dezvoltarea locală plasată în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER;
 • Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale;
 • Promovează sectorul pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat dar și dezvoltarea infrastructurii agricole și a spațiului rural și protejarea patrimoniului cultural.
 201O3459 C rapita

Beneficiarii privați eligibili, în funcție de fiecare domeniu de investiții în parte sunt:

 • Persoană Fizică Autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere Individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Întreprindere Familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în nume colectiv – SNC/Societate în comandită simplă – SCS/Societate pe acţiuni – SA/ Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate cu Răspundere Limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate Agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate Cooperativă Agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri);
 • Cooperativă Agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri);
 • Grup de Producători care deservesc intereselor membrilor (Ordonanța Guvernului nr. 37/ 2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare);
 • Organizație neguvernamentală (constituită conform legislației naționale în vigoare).

Beneficiari publici eligibili sunt:

 • Unităţi Administrativ Teritoriale şi/ sau asociații ale acestora constituite conform legislației naționale în vigoare;
 • Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/ sau asociațiile acestora;
 • Unităţi Administrativ Teritoriale şi/sau Asociaţii ale acestora, proprietari de pădure/Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform legislaţiei în vigoare;
 • Organizaţii/ Federaţii ale Utilizatorilor de Apă, constituite  din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole;
 • Unități de Cult – definite conform legislației naționale în vigoare/ Persoane Fizice Autorizate/ Societăți Comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B.